Ang pagbabago'y hindi mapipigilan, balakid man ay maranasan

Ang sabihin na mayroong pormula upang maabot ang ganap na balanse sa pag-itan ng kalikasan at ng kalagayan ng tao ay kaduda-duda sa aking palagay. Maging ang lipunang perpekto ay hindi ko pinaniniwalaang magaganap. Gayon pa man, naniniwala ako  sa mga komunidad na kusang sumisibol sa kabila ng pagsasantabi ng namamayaning sistemang pangkabuhayan, pang-edukasyon, panrelihiyon, panlipunan at pulitikal. Ito ay umusbong mula sa mga indibidwal na walang tigil sa pagpapalago ng mga binhing ipinunla ng mga alagad ng pilosopiya, sinig at agham - mga larangan na siyang pinag-ugatan ng bagong pananaw sa ugnayan ng sangkatauhan sa bawat isa. Sadyang salungat ito sa kasulukyang gawing mapanlupig ng mga tao. Subalit ang pagbabago ay sumusulong na at ang paglawig ng pagkilos nito ay sumasakop sa kamalayan ng lumalaking bahagi ng populasyon, sa mas maraming dako ng mundo.  Ang pagbabago'y walang hanggan, balakid man ay maranasan. Ako ay umanib na. Puebla, Mexico. Ika-24 ng Hulyo, 2011. Zory