Daigdig na hindi multi-kultural, kung hindi inter-kultural

Maligayang bati. Sa panahon ngayon, napakahalaga na ating iwaksi ang pag-uri-uri sa mga tao bilang minorya o manorya. Tayo ay mayroong pantay-pantay na pagkakataon, maging mayaman man o mahirap, maging ano pa man ang kulay ng ating balat, at maging saanman ang ating kinagisnang komunidad. Mahalaga rin na higit pa sa pagiging multi-kultural - na nagbibigay-diin sa ating pagkakaiba, ating kilalanin ang pagiging inter-kultural. Ito ay upang tayo ay makapamuhay sa mundong kung saan tayo ay pinag-uugnay ng ating mga diwa, hindi ng kung saan tayo nagmula. Pagbati mula sa St. Petersburg, Tina.