Magpadala ng postkard para sa mas maayos na mundo

Digmaan. Kahirapan. Paglabag sa karapatang pang tao.
Krisis pang kalikasan. Krisis pang ekonomiya.
Pandaigdigang Krisis pulitikal?

Ang pag-ibig ang pinakamahalagang bagay

Canada

Ang pag-ibig ang  pinakamahalagang bagay. Mahalin mo ang iyong sarilli. Mahalin mo ang iyong kapwa. Araw-araw mong pagyamanin ang iyong kabutihan. Magdahan-dahan at ikalugod ang kalikasan, kagandahan at sining. Paligiran mo ang iyong sarili ng mga mabubuting tao. At higit sa lahat, ikaw ay magsaya!

Daigdig na hindi multi-kultural, kung hindi inter-kultural

Russia

Maligayang bati. Sa panahon ngayon, napakahalaga na ating iwaksi ang pag-uri-uri sa mga tao bilang minorya o manorya. Tayo ay mayroong pantay-pantay na pagkakataon, maging mayaman man o mahirap, maging ano pa man ang kulay ng ating balat, at maging saanman ang ating kinagisnang komunidad. Mahalaga rin na higit pa sa pagiging multi-kultural - na nagbibigay-diin sa ating pagkakaiba, ating kilalanin ang pagiging inter-kultural. Ito ay upang tayo ay makapamuhay sa mundong kung saan tayo ay pinag-uugnay ng ating mga diwa, hindi ng kung saan tayo nagmula. Pagbati mula sa St. Petersburg, Tina.

Mundong walang hangganan

Brazil

Magandang araw! Ipinapakita ng postkard na ito mula sa Brazil kung paano ang aming bansa ay kumakanlong sa iba-ibang kultura. Hangad ko ang isang mundong walang hanngganan, kungsaan tayo ay maaaring makapaglakbay saanman na tila ba tayo ay iisang pamilya lamang. Magkakapatid mula sa isang ina! Mainit na pagbati, Fernando Sumiya