Magpadala ng postkard para sa mas maayos na mundo

Digmaan. Kahirapan. Paglabag sa karapatang pang tao.
Krisis pang kalikasan. Krisis pang ekonomiya.
Pandaigdigang Krisis pulitikal?

Singapore

Maraming isyu tulad ng pulitikal, kalikasan, sosyal, at ekonomikal, pero gusto ko pagtuunan ng pansin ang isang isyu na nakatuon sa bawat indibidwal. Ito ay and respeto o paggalang. Ang respeto sa paniniwala, ideolohiya, lahi, ay isa sa mga mahahalagang aspeto sa buhay na kailangang bigyang pansin dahil ito ay ngreresulta sa diskriminasyon, galit, maling interpretasyon, at pagiging mapanghusga. Ang respeto ay hindi ibinibigay, bagkus ito at kinakamit at naguumpisa ito sa respeto sa iyong sarili. Ang baway tao ay may kanya-kanyang kaisipan at perspektibo, pero kung matututunan natin ang paggalang sa bawat isa, maaaring ito ay maging daan sa malayang kaisipan ng pagbabago, pagmamahal at pagtanggap ng bawat isa. Ang respeto ay hindi lamang nangpapahayag ng damdamin, ito rin ang nagbubukas ng kaisipan at kamalayan ng mga sensitibong isyu ng lipunan.

Mapayapang mundo kung may Respeto at Pag-unawa

Philippines

Respeto at pag-unawa. Kung may respeto tayo sa kapwa, walang mang-aabuso. Maiintindihan nating ang kanilang pangangailangan at matutugunan natin ang mga iyon kung maaari. Maiibsan ang pagkukulang sa mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain. Wala ring magtatangkang manggiyera kung nagkakaintindihan ang lahat. Wala nang terorista dahil wala nang umaapak sa karapatan at karangalan ng iba. Mas magiging mapayapa ang mundo kapag lahat ay nagrerespetuhan at nagkakaintindihan.

Daigdig na hindi multi-kultural, kung hindi inter-kultural

Russia

Maligayang bati. Sa panahon ngayon, napakahalaga na ating iwaksi ang pag-uri-uri sa mga tao bilang minorya o manorya. Tayo ay mayroong pantay-pantay na pagkakataon, maging mayaman man o mahirap, maging ano pa man ang kulay ng ating balat, at maging saanman ang ating kinagisnang komunidad. Mahalaga rin na higit pa sa pagiging multi-kultural - na nagbibigay-diin sa ating pagkakaiba, ating kilalanin ang pagiging inter-kultural. Ito ay upang tayo ay makapamuhay sa mundong kung saan tayo ay pinag-uugnay ng ating mga diwa, hindi ng kung saan tayo nagmula. Pagbati mula sa St. Petersburg, Tina.

Mundong walang hangganan

Brazil

Magandang araw! Ipinapakita ng postkard na ito mula sa Brazil kung paano ang aming bansa ay kumakanlong sa iba-ibang kultura. Hangad ko ang isang mundong walang hanngganan, kungsaan tayo ay maaaring makapaglakbay saanman na tila ba tayo ay iisang pamilya lamang. Magkakapatid mula sa isang ina! Mainit na pagbati, Fernando Sumiya

Ang pagbabago'y hindi mapipigilan, balakid man ay maranasan

Mexico

Ang sabihin na mayroong pormula upang maabot ang ganap na balanse sa pag-itan ng kalikasan at ng kalagayan ng tao ay kaduda-duda sa aking palagay. Maging ang lipunang perpekto ay hindi ko pinaniniwalaang magaganap. Gayon pa man, naniniwala ako  sa mga komunidad na kusang sumisibol sa kabila ng pagsasantabi ng namamayaning sistemang pangkabuhayan, pang-edukasyon, panrelihiyon, panlipunan at pulitikal. Ito ay umusbong mula sa mga indibidwal na walang tigil sa pagpapalago ng mga binhing ipinunla ng mga alagad ng pilosopiya, sinig at agham - mga larangan na siyang pinag-ugatan ng bagong pananaw sa ugnayan ng sangkatauhan sa bawat isa. Sadyang salungat ito sa kasulukyang gawing mapanlupig ng mga tao. Subalit ang pagbabago ay sumusulong na at ang paglawig ng pagkilos nito ay sumasakop sa kamalayan ng lumalaking bahagi ng populasyon, sa mas maraming dako ng mundo.  Ang pagbabago'y walang hanggan, balakid man ay maranasan. Ako ay umanib na. Puebla, Mexico. Ika-24 ng Hulyo, 2011. Zory