Magpadala ng postkard para sa mas maayos na mundo

Digmaan. Kahirapan. Paglabag sa karapatang pang tao.
Krisis pang kalikasan. Krisis pang ekonomiya.
Pandaigdigang Krisis pulitikal?

Singapore

Maraming isyu tulad ng pulitikal, kalikasan, sosyal, at ekonomikal, pero gusto ko pagtuunan ng pansin ang isang isyu na nakatuon sa bawat indibidwal. Ito ay and respeto o paggalang. Ang respeto sa paniniwala, ideolohiya, lahi, ay isa sa mga mahahalagang aspeto sa buhay na kailangang bigyang pansin dahil ito ay ngreresulta sa diskriminasyon, galit, maling interpretasyon, at pagiging mapanghusga. Ang respeto ay hindi ibinibigay, bagkus ito at kinakamit at naguumpisa ito sa respeto sa iyong sarili. Ang baway tao ay may kanya-kanyang kaisipan at perspektibo, pero kung matututunan natin ang paggalang sa bawat isa, maaaring ito ay maging daan sa malayang kaisipan ng pagbabago, pagmamahal at pagtanggap ng bawat isa. Ang respeto ay hindi lamang nangpapahayag ng damdamin, ito rin ang nagbubukas ng kaisipan at kamalayan ng mga sensitibong isyu ng lipunan.

Mapayapang mundo kung may Respeto at Pag-unawa

Philippines

Respeto at pag-unawa. Kung may respeto tayo sa kapwa, walang mang-aabuso. Maiintindihan nating ang kanilang pangangailangan at matutugunan natin ang mga iyon kung maaari. Maiibsan ang pagkukulang sa mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain. Wala ring magtatangkang manggiyera kung nagkakaintindihan ang lahat. Wala nang terorista dahil wala nang umaapak sa karapatan at karangalan ng iba. Mas magiging mapayapa ang mundo kapag lahat ay nagrerespetuhan at nagkakaintindihan.

Paano nga ba natin makakamtan ang mundong kungsaan tayo ay may higit na pagkakasundo-sundo?

China

"Tila si McDonald na lamang ang tanging masasandalan ng lolong ito" aking nasambit sa sarili nang una kong matunghayan ang postkard na ito. Sa panahon ngayon, madalang na natin na makita ang mga dating nakagawian ng mga Tsino na pag-aalaga sa mga tumatandang magulang. Dati-rati, nakaugalian na tustusan ang pangangailangang pisikal ng mga nakakatanda at bigyan ng pag-aarugang mula sa puso. Hindi ko mapigilang isipan paano nga ba natin magagawa na makamit ang mundo kungsaan tayo ay may higit na pagkakasundo-sundo?

Magpakatotoo ka sa iyong sarili

China

Naway bawat tao sa mundo ay lakas-loob at magawang magpakaligaya sa pagpapakatotoo sa kanilang mga sarili. Mula sa Lai Yang City, Tsina.

Ang pag-ibig ang pinakamahalagang bagay

Canada

Ang pag-ibig ang  pinakamahalagang bagay. Mahalin mo ang iyong sarilli. Mahalin mo ang iyong kapwa. Araw-araw mong pagyamanin ang iyong kabutihan. Magdahan-dahan at ikalugod ang kalikasan, kagandahan at sining. Paligiran mo ang iyong sarili ng mga mabubuting tao. At higit sa lahat, ikaw ay magsaya!

Daigdig na hindi multi-kultural, kung hindi inter-kultural

Russia

Maligayang bati. Sa panahon ngayon, napakahalaga na ating iwaksi ang pag-uri-uri sa mga tao bilang minorya o manorya. Tayo ay mayroong pantay-pantay na pagkakataon, maging mayaman man o mahirap, maging ano pa man ang kulay ng ating balat, at maging saanman ang ating kinagisnang komunidad. Mahalaga rin na higit pa sa pagiging multi-kultural - na nagbibigay-diin sa ating pagkakaiba, ating kilalanin ang pagiging inter-kultural. Ito ay upang tayo ay makapamuhay sa mundong kung saan tayo ay pinag-uugnay ng ating mga diwa, hindi ng kung saan tayo nagmula. Pagbati mula sa St. Petersburg, Tina.